برج میلاد

برج چند منظوره ميلاد با هدف ساختن سازه اي به ياد ماندني و به عنوان نمادي براي شهرتهران کم کم جاي خود را در بين برج هاي مخابراتي – تلويزيوني دنيا باز مي کند. در اين بخش، نگاهي داريم به کارکردهاي مختلف برج و سازه آن. فناوري ساخت برجهاي بلند در دنيا عمر زيادي ندارد […]